7990
199,75 / L

Insektspray

Art. 14-2301

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Bekæmper hurtigt og effektivt insekter som f.eks. fluer og hvepse i stuer, køkkener, soveværelser, hestestalde og andre lukkede rum.
Fare
Indeholder dipenten. Kan udløse allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå udledning til miljøet. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter