4990
332,67 / L

Våbenolie, spray

Art. 36-4520
Renser, beskytter og smører. 150 ml.
Fare
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder Calcium bis (dinonylnaphthalenesulphonate). Kan medføre allergiske reaktioner. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.

Andre kunder købte også