7990
79,90 / KG

Chokklor granulat

Art. 36-472

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til desinficering af poolvand. Hurtigt opløseligt og pH-neutralt granulat. Ca. 56% aktivt klorindhold. Stabilt overfor nedbrydning som skyldes sollys eller forhøjet temperatur. 1 kg.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Læs mere om poolvedligeholdelse her
Chokklor granulat, 1 kg
Advarsel
Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter