9990
99,90 / KG

Klortabletter

Art. 36-473
Til desinficering af poolvand. Hurtigt opløselige og pH-neutrale tabletter. Indeholder ca. 56% aktivt klor. Stabile overfor nedbrydning som skyldes sollys eller forhøjet temperatur. 1 kg.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Læs mere om poolvedligeholdelse her
Advarsel
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter