115,-

Pooldesinfektion

Art. 36-4707
Førstehjælp ved grønt vand i mindre pools! Produktet giver en chokdesinfektion for grumset, grønt vand til pools op til 3.000–20.000 liter vandindhold. Det giver en effektiv chokklorering, som hurtigt øger pH-værdien og desinficerer poolvandet, men som derefter hurtigt sænker værdien igen. Denne smarte formulering minimerer både desinfektionstiden samt den tid, der går, inden vandet igen bliver badevenligt igen efter chokkloreringen. Indeholder 5 x 50 g chokdesinfektionsmiddel.

Læs mere om poolvedligeholdelse her
Fare
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Kan forstærke brand, brandnærende. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Undgå indånding af pulver. Undgå at blande med brændbare materialer… Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter