115,-

Pooldesinfektion

Art. 36-4707

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Produktet giver en chokdesinfektion for grumset, grønt vand til pools op til 3.000–20.000 liter vandindhold. En effektiv chokklorering, som hurtigt øger pH-værdien og desinficerer poolvandet, men som derefter hurtigt sænker værdien igen. Denne smarte formulering minimerer både desinfektionstiden samt den tid, der går, inden vandet igen bliver badevenligt igen efter chokkloreringen. Indeholder 5 x 50 g chokdesinfektionsmiddel.

Læs mere om poolvedligeholdelse her
Fare
Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker. Anvend åndedrætsværn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter