Fra
4990

Poolpleje startersæt

Indeholder et udvalg af produkter, der kræves til at holde korrekt klorindhold i poolvand, samt til at forhindre belægninger i bassiner.

Indhold
Klortabletter, teststicks, doseringsflyder, pH+, pH-, Clear Pool og en poolplejeguide.

Brug biocider på sikker måde. Læs altid etiketten og produktinformationen inden brug.

Følg disse trin regelmæssigt for at bevare en god kvalitet af vandet i din pool:
1. Juster pH-værdien med pH+ eller pH-. Værdien skal være mellem 7,0 og 7,4.
2. Tilsæt klor, f.eks. Chokklor granulat eller Klortabletter for at oxidere organiske urenheder bort. Klorværdien skal være mellem 1,0 og 1,5 ppm (mg/l).
3. Tilsæt Clear Pool for at forhindre belægninger i poolen.Dosering – se anvisning på den pågældende emballage.

Vi har også salttabletter, der kan benyttes i pools med indbygget saltgenerator.

Læs mere om poolpleje her
 • CHOKKLOR GRANULAT 1KG

  CHOKKLOR GRANULAT 1KG

  Art. 36-472
  Chokklor granulat, 1 kg
  139,-
  139,- / KG
  Advarsel
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • PH - 1KG

  PH - 1KG

  Art. 36-476
  pH-, 1 kg
  4990
  49,90 / KG
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • PH + 1KG

  PH + 1KG

  Art. 36-475
  pH+, 1 kg
  4990
  49,90 / KG
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • TESTSTRIPS, 50-PAK

  TESTSTRIPS, 50-PAK

  Art. 36-478
  Teststrips, 50-pak
  7990
 • KLORTABLETTER 1KG

  KLORTABLETTER 1KG

  Art. 36-473
  Klortabletter, 1 kg
  119,-
  119,- / KG
  Advarsel
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter