2990

Reparationssæt

Art. 36-4710
Praktisk reparationssæt, der kan bruges til at reparere mindre huller i lineren. Fungerer godt til både reparationer under vandoverfladen og til tørre flader over vandlinjen. Kan bruges på alle typer pools med PVC-liner. Indeholder limtube 29,6 ml, reparationsfolie og en påføringsspids.Brugsanvisning Rengør rundt om skaden med et passende rengøringsmiddel. Klip en lap, der er ca. 5 cm større end det beskadigede område. Påfør et tyndt lag lim på reparationsstykket, og tryk det fast på det beskadigede sted under vandoverfladen. Hvis skaden er på et tørt sted over vandoverfladen, skal limen tørre, inden reparationsstykket trykkes fast på skaden. Efter ca. 2 timer kan området belastes fuldt ud.
Læs mere om poolvedligeholdelse her
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.