2290
22,90 / L

Klorrent

Art. 36-5901

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Rengørende og kraftigt blegende middel. Med citronduft. 1 l.
Benyttes til rengøring af f.eks. sanitetsporcelæn, gulve, udendørs møbler, trækvogne og presenninger. Klorrent kan også anvendes til at blege visse stoffer – dog ikke nylon eller silke.
Klorrent må ikke blandes med nogen andre produkter, da der kan dannes farlig klorgas.
Fare
Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Meget giftig for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter