2290
22,90 / L

Klorrent

Art. 36-5901

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Rengørende og kraftigt blegende middel. Med citronduft. 1 l.
Benyttes til rengøring af f.eks. sanitetsporcelæn, gulve, udendørs møbler, trækvogne og presenninger. Klorrent kan også anvendes til at blege visse stoffer – dog ikke nylon eller silke.
Klorrent må ikke blandes med nogen andre produkter, da der kan dannes farlig klorgas.
Fare
Meget giftig for vandlevende organismer. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter