2490
33,20 / L

Ovn- og grillrengøring

Art. 36-0128
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Til rensning af ovne og grillriste. Fjerner effektivt fedt, sod og fastbrændte belægninger. 750 ml.

Brugsanvisning: Sprøjt produktet på den fastbrændte overflade flere gange. Lad midlet virke i ca. 5 minutter. Rengør derefter med en svamp eller en klud. Skyl omhyggeligt med vand og tør af. Ikke beregnet til brug på sarte overflader som f.eks. er lakerede eller fremstillet af aluminium eller kobber (herunder legeringer). Bruges heller ikke på varme luger på brændeovne. Inden brugen bør produktet testes på et mindre synligt område. Brug kun produktet til det, det er beregnet til. Se brugsanvisninger på de produkter, der skal rengøres. Læs etiketten inden brug. Brug beskyttelseshandsker. Undgå indånding af spray. Vask hænderne grundigt efter håndtering.
Fare
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter