6490
216,33 / L

Rengøringsmiddel, rustfrit stål

Art. 36-4528

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Letbetjent spray der renser og beskytter rustfrit stål i køkken, hjem, butikker m.m. Fungerer også på krom, aluminium og PVC. Fjerner fingeraftryk og fedtpletter uden at ridse eller ødelægge glansen. 300 ml.
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenskade.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter