4490
149,67 / L

Imprægneringsspray

Art. 36-4562
Kan anvendes på de fleste typer skind, ruskind, tekstiler, sko, telte, bådkalecher m.m. Giver en usynlig beskyttelse mod fugt og snavs. Imprægneringen kan tåle en vask. Efter flere gange vask, skal imprægneringen gentages. Silikonefri, kan derfor også anvendes på materialer med åndefunktion. Efterlader ikke pletter, gør ikke overfladen stiv og klæber ikke. Sprayes på ren, tør overflade. 300 ml.

Brugsanvisning:
  • Overfladen, som skal imprægneres, skal være ren og tør.
  • Spray et jævnt lag fra en afstand af 20–30 cm.
  • Imprægnerede tekstiler må ikke foldes sammen, før de er helt tørre (tørretid ca. 1–2 timer ved +20 °C).
  • Afprøv altid på en mindre overflade inden behandlingen.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også