Nedsat pris
9450
126,- / L
Tidligere pris 189,-

Litonet gel

Art. 36-795
Egenskaber:
Til rengøring af klinker, keramiske plader, glasmosaik, upoleret natursten og teglsten/terrakotta. Ufortyndet er produktet særligt velegnet til fjernelse af epoxymørtel og pletter fra mørk cementmørtel.

Anvendelse:
Spray Litonet gel på fladen og fordel med en klud. Lad det virke 15–30 minutter. Bearbejd fladen, tør materialet op med en svamp og skyl rigeligt med vand. Tør den med en ren klud. Lad ikke skyllevandet tørre ind på fladen. Det kan give anledning til kalkpletter.

OBS!
Ikke egnet til marmor eller andre kalkholdige polerede materialer, som kan miste glansen. Er du i tvivl, skal du prøve på et sted, som ikke ses. Beskyt døre, vinduer og andet, som kan beskadiges ved kontakt med produktet. Brug beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker.

Forbrug:
0,5 l rækker til ca. 15–20 m².
Indeholder nonioniske tensider (< 5 %).
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.