9990

Fælgvoks Premium

Art. 36-76

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Flydende voks af høj kvalitet. Let at påføre på alle typer fælge. Voksen giver fælgen glans og en vandafvisende overflade. Må ikke påføres på varme eller solbelyste flader. Læg et tyndt lag på, og lad det tørre. Brug midlet i koncentreret form. Poler med en mikrofiberklud. Rummer 500 ml.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter