9990

Fælgvoks Premium

Art. 36-76

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Flydende voks af høj kvalitet. Let at påføre på alle typer fælge. Voksen giver fælgen glans og en vandafvisende overflade. Må ikke påføres på varme eller solbelyste flader. Læg et tyndt lag på, og lad det tørre. Brug midlet i koncentreret form. Poler med en mikrofiberklud. Rummer 500 ml.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter