8490

Shake and Shine, 1 l

Art. 36-71

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Lynvask bilen ganske nemt uden vand og andre midler. Bruges på en let snavset bil. Indeholder shampoo og carnauba voks, som blandes, når flasken rystes. Ryst flasken grundigt, spray overfladen, og gnid forsigtigt midlet ind med en mikrofiberklud. Tør derefter af med en ren mikrofiberklud.
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved brand: Anvend … til slukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også