8490

Shake and Shine, 1 l

Art. 36-71

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Lynvask bilen ganske nemt uden vand og andre midler. Bruges på en let snavset bil. Indeholder shampoo og carnauba voks, som blandes, når flasken rystes. Ryst flasken grundigt, spray overfladen, og gnid forsigtigt midlet ind med en mikrofiberklud. Tør derefter af med en ren mikrofiberklud.
Advarsel
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Ved brand: Anvend … til slukning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også