8490
1698,- / L

Gevindsikring

Art. 36-30

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Universalmiddel, som passer i de fleste situationer, hvor man vil forhindre en skruesamling i at ryste løs. Et par dråber er nok til at låse en skrue eller møtrik. Sikringen er anaerob, d.v.s at den først hærder, efter at den er monteret, da der ikke er luft i skruesamlingen.

Giver en stærk samling, som nemt kan afmonteres med almindeligt håndværktøj. Kan anvendes på alle typer metal (f.eks. messing, rustfrit stål, titan, aluminium). Klarer gevindstørrelser op til M36. 50 ml.
Advarsel
Indeholder 1-acetyl-2-phenylhydrazin. Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Meget giftig for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter