8490
1698,- / L

Gevindsikring

Art. 36-30

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Universalmiddel, som passer i de fleste situationer, hvor man vil forhindre en skruesamling i at ryste løs. Et par dråber er nok til at låse en skrue eller møtrik. Sikringen er anaerob, d.v.s at den først hærder, efter at den er monteret, da der ikke er luft i skruesamlingen.

Giver en stærk samling, som nemt kan afmonteres med almindeligt håndværktøj. Kan anvendes på alle typer metal (f.eks. messing, rustfrit stål, titan, aluminium). Klarer gevindstørrelser op til M36. 50 ml.
Advarsel
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Meget giftig for vandlevende organismer. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Indeholder 1-acetyl-2-phenylhydrazin. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå indånding af damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter