9990
9990,- / L

Ridsefjerner, pen

Art. 36-49
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Reparerer overfladiske ridser og stenslag. Let at påføre. Velegnet til de fleste lakerede overflader, herunder metallakker. 10 ml.

Sådan gør du:
  • Sørg for, at den overflade, der skal behandles, er ren og glat
  • Ryst pennen, så midlet blandes grundigt
  • Pres lidt middel frem ved at trykke toppen af pennen et par gange mod en hård, ren overflade

    Bemærk: Test produktet på et lille, skjult område først, for at sikre, at du får den effekt, du ønsker at opnå. Arbejd med enkelte påføringer. Læg flere lag på efter hinanden, og lad dem tørre omkring 30 minutter mellem lagene.
Advarsel
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også