5490
219,60 / L

Rain Repellent

Art. 36-40
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
 • Glasbehandling, som giver en vand- og smudsafvisende overflade.
 • Efter behandling danner regnvandet perler på ruden, hvilket forbedrer udsynet under kørsel i dårligt vejr.
 • 250 ml.

  Brugsanvisning
  1. Rengør og tørrer forruden og vinduesviskerne.
  2. Hæld midlet på en tør og blød klud og gnid det på forruden med cirkelbevægelser.
  3. Vent til der er dannet en mat overflade, og gnid derefter mere af midlet på for at være sikker på, at hele forruden er behandlet.
  4. Skyl forruden af med vand og tør med en blød klud, indtil midlet er helt væk, og der er et klart udsyn gennem forruden.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter