6490
259,60 / L

Rain Repellent

Art. 36-40

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
 • Glasbehandling, som giver en vand- og smudsafvisende overflade.
 • Efter behandling danner regnvandet perler på ruden, hvilket forbedrer udsynet under kørsel i dårligt vejr.
 • 250 ml.

  Brugsanvisning
  1. Rengør og tørrer forruden og vinduesviskerne.
  2. Hæld midlet på en tør og blød klud og gnid det på forruden med cirkelbevægelser.
  3. Vent til der er dannet en mat overflade, og gnid derefter mere af midlet på for at være sikker på, at hele forruden er behandlet.
  4. Skyl forruden af med vand og tør med en blød klud, indtil midlet er helt væk, og der er et klart udsyn gennem forruden.
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter