4690
132,11 / L

Vandpumpesmøring

Art. 36-1824
Forhindrer rustdannelse i kølesystemet, smører vandpumpen og træge termostater. Skånsom mod alle metal- og gummidele. Forhindrer overophedning. Kan bruges om vinteren sammen med frostvæske. 443 ml.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Farlig ved indtagelse.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.