6990
466,- / L

Epoxy, superstærk

Art. 36-2421

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Tokomponent epoxylim, som fuger, udfylder, klæber og reparerer.
  • Giver meget stærke samlinger af de fleste materialer som plast, metal, glas, keramik, træ, sten, glasfiber, m.m.
  • Velegnet til fastgørelse af detaljer og reparation af plast, håndvaske, både m.m.
  • Grå. 2 x 75 ml.

Brugsanvisning
  1. Rengør og tør de flader, der skal limes.
  2. Bland lige store mængder fra de to dåser.
  3. Påfør indenfor 2 timer.
  4. Udjævn med en fugtet spartel.
  5. Hærder på 3 timer. Efter 24 timer kan overfladen slibes, bores og males.
Base
Advarsel
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Særlig behandling (se ... på denne etiket). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Hærder
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Farlig ved indtagelse eller indånding.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Skyl munden. Særlig behandling (se ... på denne etiket). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også