6990
466,- / L

Epoxy, superstærk

Art. 36-2421

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Tokomponent epoxylim, som fuger, udfylder, klæber og reparerer.
  • Giver meget stærke samlinger af de fleste materialer som plast, metal, glas, keramik, træ, sten, glasfiber, m.m.
  • Velegnet til fastgørelse af detaljer og reparation af plast, håndvaske, både m.m.
  • Grå. 2 x 75 ml.

Brugsanvisning
  1. Rengør og tør de flader, der skal limes.
  2. Bland lige store mængder fra de to dåser.
  3. Påfør indenfor 2 timer.
  4. Udjævn med en fugtet spartel.
  5. Hærder på 3 timer. Efter 24 timer kan overfladen slibes, bores og males.
Base
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
Hærder
Fare
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også