3990
99,75 / L

Spraylim

Art. 36-965
Spraylimen bruges til at give en effektivt spredning ved limning til f.eks. tæpper, metal, plast (inkl. polyeten og polypropen), gummi, læder og stof. Hæfter med stor holdbarhed på f.eks. dekorationslaminat, træ samt lette materialer som filt, stof, karton mm. Limer ikke på polysterenskum, skumplast/frigolit eller vinylplast. Hurtigttørrende. 400 ml.

Anvendelse
  • Sørg for god ventilation.
  • Dåsen omrystes godt før brug.
  • Overfladerne, som skal limes, skal være rene, tørre og fri for fedt og gamle limrester.
  • Afprøv på et lille område af materialet, som skal anvendes.
  • Juster spraybredden med ventilen og beskyt omgivelserne mod oversprøjtning.
  • Afstand: ca. 12-18 cm.
  • Spray begge flader, som skal limes.
  • Vent til limen er overfladetør, 5-7 minutter.
  • Pres derefter fladerne hårdt sammen i nogle sekunder.
  • Vend dåsen på hovedet og spray ventilen ren efter brug.
Fare
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter