4490
179,60 / L

Superlim

Art. 36-4831

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Sæt med tyktflydende superlim og aktivator i sprayflaske til bedst mulige resultat. Limer lynhurtigt de fleste plastikker samt porøse og ujævne flader. Nøjagtig dosering. De limede dele kan anvendes direkte eller viderebearbejdes. Påføres ved temperaturer fra +5° C til +30° C. Flammepunkt: 81º C. Farveløs.
Base
Advarsel
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Indeholder Hydroquinon. Kan medføre allergiske reaktioner. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter