109,-

Fortynder nr. 5

Art. 30-579

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fortynder til 2-komponent, polyuretanbaseret maling. Bruges til fortynding, sprøjtelakering og rengøring. Indhold: 1 liter. For at købe dette produkt skal du være fyldt 18 år. For at købe dette produkt skal du være fyldt 18 år.
Advarsel
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også