4490
89,80 / L

Bådpolish

Art. 30-560
Til plast-, lak- og metaloverflader. Efterbehandles med voks. 500 ml.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Udslip opsamles. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Undgå udledning til miljøet. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også