7990

Marineslibemiddel

Art. 30-574

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Marine Rubbing er et polermiddel til dig, der vil have din båd til at skinne samtidig med, at middelstore ridser fjernes. Er velegnet til både hånd- og maskinpolering. Passer til de fleste laktyper og plasttyper samt gelcoat på båd, bil, autocamper, campingvogn, MC, påhængsvogne, hestevogne m.m. 500 ml.

Hvis du bruger polermaskine og Marine Rubbing, kan du nemt tilpasse polerrondellens egenskaber og hårdhed for at få polermidlet at give både mildere slibning og finere polering.

Advarsel
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Indeholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Søg lægehjælp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    • Anvendelsestemperatur: +5–+30 C°

Andre kunder købte også