3490
69,80 / L

Insektfjerner

Art. 36-17
Til nemt og effektivt at fjerne indtørrede insektrester fra forrude, lygter, kofangere, sidespejle og karosseri. Spray det på og lad det virke i 2 minutter. Insektresterne opløses og kan let vaskes bort. 500 ml.

Brugsanvisning: Spray rigeligt med midlet på fladen, som skal rengøres. Lad midlet virke i 2 minutter. OBS! Lad ikke midlet tørre ind på fladen. Rengør/tør af med en ren og tør klud, indtil fladen er renset for insektrester. Fjern spild eller overskud med en fugtig klud. Vask hænder efter behandlingen.

OBS!
  • Anvend ikke midlet i stærk sol eller på varme/hede flader.
  • Undgå kontakt med ubehandlet aluminium.
  • Anvendes med forsigtighed på akryl og andre blanke plastflader.
  • For det bedst mulige resultat rengøres mindre flader ad gangen.
  • Opbevares frostfrit.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter