7490
634,75 / L

Tætningsmiddel

Art. 36-1776

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Et flydende pakningsmiddel der hærder langsomt og forbliver elastisk efter hærdning. Bruges f.eks. til tætning af pakninger, flanger, metal mod metal samt til at låse gevind. Tætningsmidlet modstår benzin, olie, kølevæske og diesel. Perfekt til brug i alle typer køretøjer. Tåler tryk op til 345 bar.
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også