6990
592,37 / L

Tætningsmiddel

Art. 36-1776

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Et flydende pakningsmiddel der hærder langsomt og forbliver elastisk efter hærdning. Bruges f.eks. til tætning af pakninger, flanger, metal mod metal samt til at låse gevind. Tætningsmidlet modstår benzin, olie, kølevæske og diesel. Perfekt til brug i alle typer køretøjer. Tåler tryk op til 345 bar.
Advarsel
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Søg lægehjælp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også