3990
133,- / L

Butyltætning

Art. 36-4836

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Giver en meget tæt og elastisk fuge. Til samlinger og gennemføringer i hus, bil og båd (over vandlinjen). Tætner tag, skorstene, render, nedløbsrør m.m. Også velegnet til bevægelsesfuger (med underløbsliste). Til inden- og udendørs brug. Grå. 300 ml.

Fordele & funktioner
 • Højelastisk: Tillader en fugebevægelse på op til 25 %.
 • Alsidig: God vedhæftning uden primer på de fleste materialer, inkl. bitumen. Hæfter også på våde, glatte flader.
 • Kan overmales med de fleste typer maling og lak, også vandbaserede.
 • Vejrbestandig
 • UV-stabil
 • Skimmelresistent
 • Silikonefri

  OBS! Indeholder opløsningsmiddel. Afgiver en stærk duft under hærdning
Advarsel
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
  • Påføringsbetingelser: +5–+40 °C
  • Densitet: 0,95 g/cm3

Andre kunder købte også