3690
123,- / L

Butyltætning

Art. 36-4836
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Giver en meget tæt og elastisk fuge. Til samlinger og gennemføringer i hus, bil og båd (over vandlinjen). Tætner tagplader, skorstene, render, nedløbsrør m.m. Velegnet til bevægelsesfuger (med underløbsliste). Til inden- og udendørs brug. Grå. 310 ml.

Fordele & Funktioner
  • Højelastisk: Tillader en fugebevægelse på op til 25 %.
  • Alsidig: God vedhæftning uden primer på de fleste materialer, inkl. bitumen. Hæfter også på våde, glatte flader.
  • Kan overmales med de fleste typer maling og lak, også vandbaserede.
  • Vejrbestandig
  • UV-stabil
  • Mugresistent
  • Silikonefri
Advarsel
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares køligt. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    • Densitet: 0,95

Andre kunder købte også