4990
160,97 / L

Ovnkit

Art. 36-429
  • Til udbedring og tætning af revner og huller i pejse, ovne og skorstene m.m.
  • Tåler 1500˚ C.
  • God vedhæftningsevne på metal, tegl og cement
  • Det hverken udvider eller trækker sig sammen, efter det er stivnet
  • God holdbarhed overfor gasser.
ANVENDELSE
  1. Fladerne skal være fri for støv, snavs, maling, olie og fedtstof. Porøse materialer bør forsigtigt fugtes med vand for at øge vedhæftningsevnen.
  2. Skær patronspidsen til den ønskede fugebredde. Påføres med kitpistol.
  3. Hvis nødvendigt, stryges massen på ved hjælp af en fugtet spartel eller kniv. Aftør straks overflødig masse med en våd klud.
  4. Lad det tørre i mindst 24 timer. Forøg derefter enhedens temperatur gradvist. For hurtig opvarmning kan forårsage revner i tætningen, hvis den ikke er helt tør.
TEKNISKE DATA
Konsistens: Sort masse
Sammensætning: Vandglas, kaolin
Densitet: 1,92 g/cm²
pH: ca. 12
Tåler temperatur til: 1500º C
Påføringstemperatur: > 0 °C
Tørretid: 24 timer (danner skind efter 5 minutter)
Indhold: 310 ml
MAL-kod: 00-4
Fare
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenskade.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Søg lægehjælp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også