279,-
69,75 / L

Rengøringsmiddel til ultralydsrensere, professionel

Art. 36-4563
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Alkalisk, højkoncentreret rengøringsmiddel til ultralydsrensere. Fjerner effektivt meget hårdt fastsiddende snavs i form af sod, fedt og olieholdigt snavs på aluminium- og stålkomponenter. Produktet indeholderrustbeskyttelsesmiddel, som rustbeskytter detaljerne i rengøringsfasen. Undgå påføring på følsomme metallegeringer. Prøv altid på et lille område først.Ultralydsrenser, professionel, stærkt koncentreret, 4 l
Fare
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED eksponering: Ring til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også