5990

Luftspray

Art. 23-556
Højkomprimeret gas, der effektivt fjerner støv på svært tilgængelige steder. Eksempler på anvendelsesområder er kameraer, ure, elektronik og computere. Spray med korte intervaller på det forurenede, så kondens undgås. Brug forlængerrøret til nøjagtig påføring og til svært tilgængelige steder. 260 ml.

  • Trykbeholder: Må ikke punkteres eller brændes, hvilket også gælder for tømte beholdere.
  • Må ikke udsættes for varme/gnister/åben ild/varme flader. Rygning forbudt.
  • Spray ikke over åben ild eller andre antændelseskilder.
  • Opbevares utilgængeligt for børn.
  • Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50° C/ 122° F.
Fare
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også