179,-

Malingfjerner

Art. 30-507
Opløser effektivt anti-begroning og andre 1-komponentmalinger. Fungerer også på visse 2-komponentmalinger, men kræver så længere tid til at virke. Påfør rigeligt malingfjerner på en tør overflade, og lad den virke i 1–2 timer, og skrab derefter den gamle maling af. Lad ikke malingfjerneren sidde så længe, at den tørrer. Undgå direkte sollys og kraftig vind, da det får midlet til at tørre hurtigere. Volumen: 0,75 l.

Advarsel
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.