129,-
172,- / L

Sealer, primer til træ og metal

Art. 36-353
Sealer/isoleringslag til eksisterende bundmaling på glasfiber, metal- og træskrog. Kan males oven på de fleste typer bundmaling. Kan også bruges som primer/grundmaling inden påføring af bundmaling på træ og metal. 0,75 l.
Advarsel
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.