145,-
725,- / L

Dieselbiocid, båd

Art. 36-6762

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Modvirker vækst af bakterier, alger og slam i brændstoftanke.

Brugsanvisning:
  • Hvis det er muligt, skal vand i bunden af brændstoftanken fjernes, før biociden anvendes.
  • Tilsæt biociden, når tanken er 3/4 fuld.
  • Derefter blandes biociden med brændstoffet, når tanken fyldes.
  • Biociden virker med det samme.
  • Doseringen varierer afhængigt af tankkapaciteten.
  • Hvis der er synligt slam eller et andet teknisk problem som f.eks tilstoppet filter, kan doseringen midlertidigt øges kraftigt.
  • Hvis tanken er ekstremt forurenet med slam, bør den rengøres før brug af biociden.
  • Dosering: 25 ml/125 l brændstof. En flaske med 200 ml rækker til 1000 l brændstof.
Fare
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også