145,-
725,- / L

Dieselbiocid, båd

Art. 36-6762

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Modvirker vækst af bakterier, alger og slam i brændstoftanke.

Brugsanvisning:
  • Hvis det er muligt, skal vand i bunden af brændstoftanken fjernes, før biociden anvendes.
  • Tilsæt biociden, når tanken er 3/4 fuld.
  • Derefter blandes biociden med brændstoffet, når tanken fyldes.
  • Biociden virker med det samme.
  • Doseringen varierer afhængigt af tankkapaciteten.
  • Hvis der er synligt slam eller et andet teknisk problem som f.eks tilstoppet filter, kan doseringen midlertidigt øges kraftigt.
  • Hvis tanken er ekstremt forurenet med slam, bør den rengøres før brug af biociden.
  • Dosering: 25 ml/125 l brændstof. En flaske med 200 ml rækker til 1000 l brændstof.
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også