6490
162,25 / L

Klarlak til Biltema Reparationslak

Art. 36-7415

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Til overmaling af Biltema Reparationslak.
  • Giver den lakerede flade en flot finish og rigtig god slidstyrke.
  • 400 ml.
OBS:
  • Metalliclak bør altid overmales med klarlak for at opnå det bedste resultat. Klarlakken er støvtør efter 10 minutter og gennemhærdet efter et døgn.
  • Høj luftfugtighed giver længere tørretid.
  • Klarlakken er kun beregnet til brug sammen med Biltema Reparationslak.
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også