6490
162,25 / L

Klarlak til Biltema Reparationslak

Art. 36-7415
  • Til overmaling af Biltema Reparationslak.
  • Giver den lakerede flade en flot finish og rigtig god slidstyrke.
  • 400 ml.
OBS:
  • Metalliclak bør altid overmales med klarlak for at opnå det bedste resultat. Klarlakken er støvtør efter 10 minutter og gennemhærdet efter et døgn.
  • Høj luftfugtighed giver længere tørretid.
  • Klarlakken er kun beregnet til brug sammen med Biltema Reparationslak.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også