Fra
6990

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Endvidere egnet som generelt rustbeskyttelsesmiddel. Meget gode indtrængende og fugtfortrængende egenskaber. Danner en fleksibel tør film.
 • RUSTBESKYTTELSE T.HULRUM SPRAY

  RUSTBESKYTTELSE T.HULRUM SPRAY

  Art. 36-2415
  500 ml spraydåse
  6990
  139,80 / L
  Fare
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • RUSTBESKYTTELSE T.HULRUM BOKS

  RUSTBESKYTTELSE T.HULRUM BOKS

  Art. 36-2416
  1 l dåse, gevind til sprøjtepistol. Kan også pensles.
  105,-
  105,- / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også