Fra
6990

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Endvidere egnet som generelt rustbeskyttelsesmiddel. Meget gode indtrængende og fugtfortrængende egenskaber. Danner en fleksibel tør film.
 • RUSTBESKYTTELSE T.HULRUM SPRAY

  RUSTBESKYTTELSE T.HULRUM SPRAY

  Art. 36-2415
  500 ml spraydåse
  6990
  139,80 / L
  Fare
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Bær beskyttelseshandsker. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • RUSTBESKYTTELSE T.HULRUM BOKS

  RUSTBESKYTTELSE T.HULRUM BOKS

  Art. 36-2416
  1 l dåse, gevind til sprøjtepistol. Kan også pensles.
  105,-
  105,- / L
  Advarsel
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også