149,-

Tagrens

Art. 36-72090

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Rengør nemt og effektivt for snavs og anden begroning. Tilslut haveslangen direkte til injektoren, som automatisk giver den rette dosering. Kan også hånddoseres (1 del tagrens til 5 dele vand). Velegnet til tagsten af beton eller tegl samt behandlede tagplader. Koncentrat, rækker til 120 – 150 m² tagflade. 2,5 l.
Fare
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Meget giftig for vandlevende organismer. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Kan ætse metaller.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter