139,-

Tagrens

Art. 36-72090
Rengør nemt og effektivt for snavs og anden begroning. Tilslut haveslangen direkte til injektoren, som automatisk giver den rette dosering. Kan også hånddoseres (1 del tagrens til 5 dele vand). Velegnet til tagsten af beton eller tegl samt behandlede tagplader. Koncentrat, rækker til 120 – 150 m² tagflade. 2,5 l.

Brugsanvisning
 • Ryst dunken, slut slangen til injektoren, og luk op for vandet.
 • Drej grebet med uret. Injektoren doserer den rette mængde i forhold til vandtrykket. Hvis indholdet tømmes for hurtigt, skal vandtrykket reduceres. Ved lavt vandtryk skal slangen være så kort som mulig.
 • For at undgå spild skal der sprøjtes forsigtigt af flere omgange. Sprøjt ikke så meget, at væsken løber ned i tagrenderne.
 • Ved kraftig begroning kan det være nødvendigt at gentage behandlingen. I så fald skal der først ventes nogle uger.
 • Behandlingen vil sammen med vejr og vind rense taget for begroning.

  • Hånddosering
   1 del tagrens blandes med 5 dele vand.

  • OBS!Brug ikke tagrens, hvis der er risiko for regn inden for et døgn efter behandlingen. Hvis behandlingen skylles af for tidligt, får den en dårligere virkning.

OBS! Brug kun tagrens under vindstille forhold for at undgå stænk på øjne/ansigt og hud.

OBS! Beskyt omkringliggende bevoksninger. I tilfælde af spild skal der skylles med rigeligt vand.
Fare
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Meget giftig for vandlevende organismer. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan ætse metaller.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.