4690
93,80 / L

Voks til campingvogn/autocamper

Art. 36-7501

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Flydende fast voks, let at arbejde med. Beskytter mod salt, oxidering og UV-stråler. Til plast-, lak- og metaloverflader. 500 ml.
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Fremkald IKKE opkastning. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Udslip opsamles. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter