3990
79,80 / L

Voks til campingvogn/autocamper

Art. 36-7501
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Flydende fast voks, let at arbejde med. Beskytter mod salt, oxidering og UV-stråler. Til plast-, lak- og metaloverflader. 500 ml.

Sådan gør du:
  • Flasken omrystes godt før brug.
  • Vask campingvognen/autocamperen omhyggeligt.
  • Anvend en ren, blød klud så der kommer rigeligt med voks på fladen, som skal bearbejdes.
  • Lad voksen tørre godt.
  • Når der kommer en grå hinde, tørres fladen af med cirkelbevægelser med en ren klud eller tvist.
  • Vend ofte kluden/tvisten.
  • Hvis voksningen foretages omhyggeligt, holder denne behandling i 5–6 måneder.
  • Resultatet bliver bedst, hvis overfladen først behandles med Biltemas Polish til campingvogn/autocamper.
Fare
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Udslip opsamles. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Fremkald IKKE opkastning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter