1490

Reparationssæt

Art. 27-0071

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Indeholder solution, otte reparationslapper og sandpapir.
Fare
Yderst brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Udslip opsamles. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også