1490

Reparationssæt

Art. 27-0071

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Indeholder solution, otte reparationslapper og sandpapir.
Fare
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Meget giftig for vandlevende organismer. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Yderst brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Udslip opsamles. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også