1790

Gasbeholder, 227 g

Art. 17-594
Engangsgasbeholder. Passer til Biltema gasbrænder. Opfylder EN 417-kravene.
Fare
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Yderst brandfarlig gas.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også