Fra
2490
5 til 119,-
24,90 / L

Alkylatbenzin 4-takt

Art. 18-901

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til firtaktsmotorer, for eksempel motorklippere, havefræsere, sneslynger, både med mere. 1 liter.1 l.
Fare
Yderst brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter