1490
331,11 / KG

Toiletblok

Art. 36-0127

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Holder toiletkummen ren og frisk. Giver en behagelig blomsterduft. Vægt: 40 g.
Fare
Indeholder butylphenyl methylpropional, alfa-hexylcinnamaldehyde, limonene, 2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthone, 1,8-cineole. Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter