1490
331,11 / KG

Toiletblok

Art. 36-0127
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Holder toiletkummen ren og frisk. Giver en behagelig blomsterduft. Vægt: 40 g.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Indeholder butylphenyl methylpropional, alfa-hexylcinnamaldehyde, limonene, 2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthone, 1,8-cineole. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter