Fra
159,-

Lamineringsepoxy

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Lamineringsepoxyen kan anvendes sammen med vævet glasfiber (spundet), kulfibervæv og kevlarvæv ved reparationer af både, surfbrætter, biler mv. Lamineringsepoxyen kan også anvendes som spartel sammen med små mikroglaskugler (25-2130). Leveres med base og hærder.
 • LAMINERINGSEPOXY 1,5L

  LAMINERINGSEPOXY 1,5L

  Art. 25-2135
  1,5 kg
  429,-
  286,- / KG
  Hærder
  Fare
  Farlig ved indtagelse. Farlig ved hudkontakt. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Farlig ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • LAMINERINGSEPOXY 0,3L

  LAMINERINGSEPOXY 0,3L

  Art. 25-2134
  0,3 kg
  159,-
  530,- / KG
  Hærder
  Fare
  Farlig ved indtagelse. Farlig ved hudkontakt. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Farlig ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også