Fra
149,-

Lamineringsepoxy

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Lamineringsepoxyen kan anvendes sammen med vævet glasfiber (spundet), kulfibervæv og kevlarvæv ved reparationer af både, surfbrætter, biler mv. Lamineringsepoxyen kan også anvendes som spartel sammen med små mikroglaskugler (25-2130). Leveres med base og hærder.
 • LAMINERINGSEPOXY 1,5L

  LAMINERINGSEPOXY 1,5L

  Art. 25-2135
  1,5 kg
  429,-
  286,- / KG
  Hærder
  Fare
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved indtagelse.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • LAMINERINGSEPOXY 0,3L

  LAMINERINGSEPOXY 0,3L

  Art. 25-2134
  0,3 kg
  149,-
  496,67 / KG
  Hærder
  Fare
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved indtagelse.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter