179,-
716,- / KG

Primer til fugning af teakdæk

Art. 25-4707

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Polyuretanbaseret primer til Biltemas fugemasse. Anvendes i forbindelse med fugning af teakstave for optimal vedhæftning. Anvend primer i forbindelse med sten, beton og plast med porøse overflader. Visse metaller og plast bør testes før brug. OBS! Ikke anvendelig på akryl, polypropylen, polyetylen og polyamid. 250 ml.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Meget brandfarlig væske og damp. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af damp/spray. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også