2990
1495,- / KG

Hærder

Art. 36-069

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Hærder til gelcoatspartel. 20 g.

Fare
Brandfare ved opvarmning. Farlig ved indtagelse. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Farlig ved indånding.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg omgående lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også