2990
1495,- / KG

Hærder

Art. 36-069

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Hærder til gelcoatspartel. 20 g.

Fare
Farlig ved indånding. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Farlig ved indtagelse. Brandfare ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Søg omgående lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Opbevares køligt. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også