2490
2 til 3990
49,80 / L

De-icer

Art. 36-5931
Fjerner hurtigt rim og is på glas og gummi. Bruges på ruder, sidespejle, forlygter og dørenes gummilister. 500 ml. Indeholder glasrens for at give bedre udsyn i vintersæsonen.

Brugsanvisning
Spray i 20-30 centimeters afstand, oppefra, fra side til side, og arbejd nedefter.
Gentag på tykke lag is. Fjern isen med isskraber eller viskerne.
Fare
Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.