5490
274,50 / L

Dieseltilsætning

Art. 36-675
Rækker til ca. 70 liter. 200 ml.
  • Til alle dieselmotorer
  • Rengør injektordyser og brændstofsystem
  • Letter koldstarter
  • Forhindrer isdannelse
  • Forebygger kondens
  • Genskaber motorens præstationer
  • Mindsker slitage i motoren
Fare
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Udslip opsamles. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter