3990
79,80 / L

Karburatorbeskyttelse

Art. 36-1113

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Benzintilsætning til helårsbrug. Hindrer isdannelse. Fjerner kondens. 500 ml. Rækker til ca. 100 l benzin.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter