2690
86,77 / L

Spånpladelim

Art. 36-1320
Opløsningsmiddelbaseret enkomponentlim på syntetisk gummi og harpiks med rigtig god vedhæftningsevne, også på fugtige og kolde flader. Limsammenføjningen er elastisk, har stor holdbarhed og er vandbestandig. Den tåler kulde og varme og bevarer de gode egenskaber i mange år. Anvendes til limning af spånplader med not og fer i træbjælkelag iht. platformsprincippet. Kan anvendes både inden- og udendørs. Farve: gullig beige.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    • Densitet: 1070
    • Anvendelsestemperatur: -15–+25 C°

Andre kunder købte også

Relaterede produkter