3290
106,13 / L

Spånpladelim

Art. 36-1320

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Opløsningsmiddelbaseret enkomponentlim på syntetisk gummi og harpiks med rigtig god vedhæftningsevne, også på fugtige og kolde flader. Limsammenføjningen er elastisk, har stor holdbarhed og er vandbestandig. Den tåler kulde og varme og bevarer de gode egenskaber i mange år. Anvendes til limning af spånplader med not og fer i træbjælkelag iht. platformsprincippet. Kan anvendes både inden- og udendørs. Farve: gullig beige.
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
    • Densitet: 1070
    • Anvendelsestemperatur: -15–+25 C°

Andre kunder købte også

Relaterede produkter