7990
106,53 / L

Stenlim

Art. 36-110

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
1-komponent polyuretanskum til byggeelementer, trapper, tagsten m.m. Øjeblikkelig vedhæftning på de fleste materialer. Passer til fugeskumpistol 88-060 og 88-061. 750 ml.

Egenskaber
 • Limer beton, tegl, sandsten og gips samt træ og metal.
 • Øjeblikkelig vedhæftning. Hærdetid: 15 – 30 min.
 • Ekspanderer 5 – 10 % under hærdning.
 • Ingen ekspansion eller krympning efter hærdning.
 • Stor modstandskraft mod vejr og vand.
Påføring
Godkendte beskyttelseshandsker medfølger i hætten. Påføres ved +0° C til +40° C. Rengør og fugt kontaktfladen. Ryst beholderen grundigt og monter på en fugeskumpistol. Vend beholderen på hovedet. Læg en jævn skumstreng midt på byggeelementet. Monter straks eller inden for 6 minutter.

OBS!
Begrænset vedhæftning på visse typer plast og teflon. Ikke hærdet skum fjernes med skumrengøring. Hærdet skum fjernes mekanisk.
Lagres stående opret.

TEKNISKE DATA
 • Åbentid: 6 ± 2 min (ASTM C1620)
 • Hærdetid: 15 – 30 min (ASTM C1620)
 • Brandklasse, hærdet skum: E (EN13501-1) B2 (DIN 4102-1)
 • Ekspansion under hærdning: Op til 5-10%
 • Farve: rosa
 • Forbrug, volumen: 50 – 55 liter skum
 • Forbrug, pladeopsætning: 6 m²
 • Påføringstemperatur: +0° C til +40° C.
 • Temperaturbestandighed: -40° C til + 100° C
 • Lagringstid: 12 måneder i stuetemperatur
Fare
Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Anvend åndedrætsværn. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJE eller en læge. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter