7490
99,87 / L

Stenlim

Art. 36-110
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
1-komponent polyuretanskum til byggeelementer, trapper, tagsten m.m. Øjeblikkelig vedhæftning på de fleste materialer. Passer til fugeskumpistol 88-060 og 88-061. 750 ml.

Egenskaber
 • Limer beton, tegl, sandsten og gips samt træ og metal.
 • Øjeblikkelig vedhæftning. Hærdetid: 15 – 30 min.
 • Ekspanderer 5 – 10 % under hærdning.
 • Ingen ekspansion eller krympning efter hærdning.
 • Stor modstandskraft mod vejr og vand.
Påføring
Godkendte beskyttelseshandsker medfølger i hætten. Påføres ved +0° C til +40° C. Rengør og fugt kontaktfladen. Ryst beholderen grundigt og monter på en fugeskumpistol. Vend beholderen på hovedet. Læg en jævn skumstreng midt på byggeelementet. Monter straks eller inden for 6 minutter.

OBS!
Begrænset vedhæftning på visse typer plast og teflon. Ikke hærdet skum fjernes med skumrengøring. Hærdet skum fjernes mekanisk.
Lagres stående opret.

TEKNISKE DATA
 • Åbentid: 6 ± 2 min (ASTM C1620)
 • Hærdetid: 15 – 30 min (ASTM C1620)
 • Brandklasse, hærdet skum: E (EN13501-1) B2 (DIN 4102-1)
 • Ekspansion under hærdning: Op til 5-10%
 • Farve: rosa
 • Forbrug, volumen: 50 – 55 liter skum
 • Forbrug, pladeopsætning: 6 m²
 • Påføringstemperatur: +0° C til +40° C.
 • Temperaturbestandighed: -40° C til + 100° C
 • Lagringstid: 12 måneder i stuetemperatur
Fare
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter