169,-
563,33 / L

Forankringsmasse Vinter

Art. 20-5325
Til vinterbrug. Stærk kemisk fastgørelse med bredt anvendelsesområde. Stor belastningsevne. Til montering af gevindstang, armeringsjern o.lign. i beton, ved temperaturer ned til og med -18 °C. Hurtigthærdende. 300 ml.
  • Stærk og sikker fastgørelse. Tåler store træk- og tværbelastninger.
  • Hurtigthærdende
  • Høj kemisk modstand; velegnet i korrosive og/eller fugtige omgivelser.
  • Kan benyttes ved lille kantafstand samt ved lille indbyrdes afstand mellem forankringspunkterne.
  • Styrenfrit produkt. Næsten lugtfrit.
  • Kan anvendes i fugtige eller vandfyldte huller.
  • Patron med 1 stk. blanderør. Påføres med fugepistol.
  • Uåbnede patroner kan benyttes igen ved at skifte blanderør.
Anvendelsesområder
Stærk, sikker fastgørelse af gevindstang, armeringsjern, o.lign. i beton.
Montering af altaner, gelændere, låger, konsoller, antenner, balustrader m.m.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.